۱۳۸۹ مرداد ۲۴, یکشنبه

ضریب تتا چیست؟

چند وقتی است پیرامون اعتبار سنجی مقیاس (PCBS) مشغول به کارم. یکی از روش هایی که جهت سنجش پایایی درونی مقیاس ها به کار می رود، آلفای کرانباخ می باشد. اما جدیداً به جای استفاده از آلفای کرانباخ بیشتر از ضریب تتا استفاده می شود. ضریب تتا به نوعی اصلاحیه ای است بر ضریب آلفا یا همان آلفای کرانباخ. متاسفانه در هیچ منبعی در اینترنت در مورد ضریب تتا بحثی نشده بود لذا تصمیم گرفتم در حد آگاهی خودم و به طور مختصر ضریب تتا را معرفی کنم.
روش تتا که از تحلیل عوامل اصلی (principal component analysis) مشتق شده است، برآوردی از پایایی بر اساس بار عاملی است. آرمور (1974)، ابداع گر این روش است. وی بیان داشت آلفای کرونباخ برای براورد پایایی مناسب نیست، چون داده های مرکب اغلب مناسب فرض های آماری آلفا نیست، همچنین آلفا شیوه مناسبی برای برآورد پایایی مقیاس های چند بعدی (دارای خرده مقیاس) به کار نمی برد. ضریب آلفا و همچنین روش کودرریچاردسون (KR20) درکل به طور منفی و اریپ داری پایایی را برآورده می کنند (پایایی کمتری را نشان می دهند). پیشنهاد می شود برای برآورد آلفای مقیاس هایی که روش نمره گذاری آنها لیکرتی است و دارای خرده مقیاس می باشند از روش ضریب تتا برای برآورد پایایی استفاده شود.
فرومول محاسبه ضریب تتا به شرح زیر است:ضریب تتا با برنامه اس پی اس اس قابل اندازه گیری نیست اما به سادگی می توان آن را از خروجی های تحلیل عاملی اس پی اس اس محاسبه کرد.
....................................
منابع:
VanSwearing, J. M. & Brach, J. S. (1996). The facial disability index: reliability and validity of a disability assessment instrument for disorders of the facial neuromuscular system. Physical Therapy, 76 (12), pp 1288- 1298.
Zumbo, B. D., Gadermann, A. M., & Zeisser, C.. (2007). Ordinal Versions of Coefficients Alpha and Theta For Likert Rating Scales. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6, 21-29

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر